PRESENTATIE VAN DE SITE

Verantwoordelijke entiteit

De website www.oenopro.com wordt gepubliceerd door INSIDE COMMUNICATION - Les Sudistes Sàrl (hierna "INSIDE COMMUNICATION"), waarvan de administratieve zetel gevestigd is te 43-45, Zone OP Zaemer, L-4959 Bascharage (G.D. Luxemburg) en die in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister is ingeschreven onder nummer B133630 (BTW: LU22170304).

INSIDE COMMUNICATION is de uitgever van deze website, maar is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website. Deze verantwoordelijkheid behoort toe aan de eigenaar, de onderneming ECV Services s.à.r.l (hierna ECV Services s.à.r.l), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te: 98, Route de Mersch L - 8181 Kopstal en die is ingeschreven in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister onder nummer B197156 (BTW: LU 27749279).

Beheer en hosting

Ontwerp, creatie en webmaster: INSIDE COMMUNICATION

Hosting: De site wordt gehost door het bedrijf OVH SAS, met maatschappelijke zetel te 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix (Frankrijk) en ingeschreven in het Franse handels- en ondernemingsregister onder het nummer RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 (BTW: FR22424761419).

GEBRUIK VAN INFORMATIE - INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

Foto's en teksten: foto's worden verstrekt door ECV Services s.à r.l, gekocht bij Shutterstock of bestaan uit rechtenvrije foto's. De teksten worden geleverd door ECV Services s.à.r.l.

ECV Services s.à.r.l bezit de gebruiksrechten en/of is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op alle op de site toegankelijke elementen, met name de teksten en afbeeldingen.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave of verspreiding van de inhoud van deze site, op welke drager of via welk procédé dan ook, vormt een inbreuk en is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van ECV Services s.à.r.l.

Handelsmerken: de op de site weergegeven bedrijfsnamen, handelsmerken en onderscheidingstekens zijn beschermd door het merkenrecht. De gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van een van de voornoemde tekens is ten strengste verboden en onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de merkhouder.

Alle handelsmerken of handelsnamen die op de website voorkomen en die niet toebehoren aan ECV Services s.à.r.l of INSIDE COMMUNICATION vallen onder een gebruiksrecht.

Elke reproductie, voorstelling, gebruik, aanpassing of wijziging van een van de voornoemde merken en handelsnamen zonder voorafgaande toestemming van ECV Services s.à.r.l is strikt verboden en zou een inbreuk op het handelsmerk vormen.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De gebruiker van de site www.oenopro.com aanvaardt onvoorwaardelijk dat elke toegang tot de site of elk gebruik ervan plaatsvindt op eigen verantwoordelijkheid en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Aangezien deze laatste te allen tijde kunnen worden gewijzigd of aangevuld, wordt de gebruiker verzocht ze regelmatig te raadplegen.

INSIDE COMMUNICATION is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die door het gebruik van de site kan ontstaan, met name in verband met de onderbreking, het uitvallen of de slechte werking van de site die met name het gevolg kan zijn van de onderbreking voor onderhoud of reparatie van het computersysteem, technische storingen of overbelasting van het netwerk, nalatigheid of fouten van leveranciers, internetdiensten of derden, alsmede een virus afkomstig van internet.

De website www.oenopro.com wordt regelmatig bijgewerkt door INSIDE COMMUNICATION op basis van informatie van ECV Services s.à.r.l.

Contractuele beperkingen inzake technische gegevens: INSIDE COMMUNICATION en ECV Services s.à.r.l kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te betreden met recente, virusvrije apparatuur en met een browser van de laatste generatie.

Hyperlinks naar andere websites: De website www.oenopro.com kan links naar andere websites bevatten. In dit verband streven wij ernaar alleen links te plaatsen naar sites die onze hoge normen inzake privacy delen. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere sites, noch voor hun persoonlijke informatiepraktijken.

Hyperlinks van andere websites die verwijzen naar www.oenopro.com: INSIDE COMMUNICATION en ECV Services s.à.r.l zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor hyperlinks die vanaf websites van derden worden gecreëerd. Voor elke hypertekstkoppeling naar de website www.oenopro.com of www.inside-communication.lu moet vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming zijn verkregen van respectievelijk ECV Services s.à.r.l of INSIDE COMMUNICATION.

Beperking van aansprakelijkheid: een contactformulier staat ter beschikking van de gebruikers. Indien nodig behoudt ECV Services s.à.r.l zich het recht voor de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).

BESCHRIJVING VAN DE VERLEENDE DIENSTEN

Het doel van de website www.oenopro.com is informatie te verstrekken over alle activiteiten van ECV Services s.à.r.l.

INSIDE COMMUNICATION spant zich in om op de website www.oenopro.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze aan haar te wijten zijn of aan derde partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website www.oenopro.com wordt louter ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website www.oenopro.com niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds de publicatie ervan.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Gebruik van cookies: het surfen op de website www.oenopro.com kan leiden tot de installatie van een of meer cookies op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende frequentiemaatregelen mogelijk te maken.

De weigering om een cookie te installeren kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan echter de installatie van bepaalde cookies weigeren via de module die hem bij zijn eerste bezoek wordt aangeboden. Zijn keuze om deze cookies te aanvaarden of te weigeren wordt gedurende een jaar geregistreerd.

Verzameling en beheer van persoonsgegevens :

ECV Services s.à.r.l. verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens betreffende de gebruikers van de website www.oenopro.com die via de contactformulieren van de website of via andere middelen worden doorgegeven, worden verzameld met het oog op de verwerking van de verzoeken en de commerciële relatie die daaruit kan voortvloeien, en worden gebruikt in overeenstemming met de geldende Europese regelgeving betreffende de verwerking en bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese burgers.

ECV Services s.à.r.l. verbindt zich ertoe te waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan onbevoegde derden worden meegedeeld.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De website www.oenopro.com wordt beheerd vanuit het hoofdkantoor van INSIDE COMMUNICATION in Bascharage (Luxemburg). Op deze juridische mededeling is het Luxemburgse recht van toepassing. In geval van geschil zijn alleen de BELGISCHE of LUXEMBURGse rechtbanken bevoegd.

LEXICON

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met de site www.oenopro.com

De site: www.oenopro.com

Persoonsgegevens: "alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een "identificeerbare natuurlijke persoon" is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit" volgens Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.